facebooktwitterlinkedingoogle plus
españolinglésgallegocatalan
 
 
empresa

els nostres serveis

LICENTIA PATENTS I MARQUES, estem especialitzats en:

 • Auditoria de marques: anàlisi d’estat de les marques, serveis i productes coberts, estudi de necessitats no cobertes, optimització de registres (evitant possibles duplicitats), control de terminis de venciment i altres.
 • Resolució de consultes jurídiques i de procediment.
 • Recerques e informes de factibilitat de registre de marques a nivell mundial.
 • Registre de marques en tots els àmbits (nacional, de la Unió Europea i internacional, fins i tot el registre nacional en qualssevol països).
 • Vigilància dels registres de marca (nacionals, de la Unió Europea i internacionals), mitjançant l’examen dels diferents butlletins i gasetes, analitzant semblances i identitats.
 • Formulació d’al·legacions i oposicions davant els organismes corresponents.
 • Formulació i intervenció en recursos ordinaris en via administrativa.
 • Preparació i presentació de sol·licituds de subvencions oficials en matèria de registre de marques.
 • Protecció intel·lectual.
 • Patents i models d’utilitat.
 • Dissenys industrials.
 • Assessorament, adreça i assistència lletrada en processos judicials o d'arbitratge, en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

LICENTIA SERVEIS JURÍDICS, estem especialitzats en:

 • Matèria de contracte d'assegurances, tant en la defensa de la companyia asseguradora com de l'assegurat.
 • Procediments de dissolució de cosa comuna, extinció de condomini, divisió judicial de patrimonis.
 • Incompliments contractuals. Resolució o execució de contracte i reclamació de danys i perjudicis.
 • Arrendaments urbans i rústics: resolució de tots els conflictes que els mateixos puguin suscitar.
 • Divorcis, separacions, modificacions de mesures així com qualsevol qüestió jurídica que pugui sorgir de les crisis familiars.
 • Herències: particions d'herència, impugnació testaments, etc.
 • Contractes: redacció i anàlisi de tot tipus de contractes.
 • Processos sobre autorització judicial de venda.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamació de Responsabilitat Civil per danys i perjudicis derivats d'Accidents i Negligències.
 • Represa del tracte successiu, i d'inmatriculació de finques.
 • Nul·litat de Contractes o Pactes.
 • Sobre accions de la Llei de Propietat Horitzontal.
 • Condicions generals de la contractació.
 • Reclamacions hipotecàries per a la defensa dels entitats bancàries en cas d'impagament.
 • Reclamacions de consumidors per a la defensa d'aquests en supòsit de vulneració dels seus drets (clàusules solc, abús de l'empresa, etc.).
 • Assessorament, adreça i assistència lletrada en processos judicials o d'arbitratge.
 • Adreça i assistència lletrada en procediments administratius en defensa dels interessos de l'administrat.
 • Assessorament i suport a les Administracions Publiques en procediments administratius, expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Accidents laborals.
 • Defectes en el procés constructiu i la responsabilitat decenal.
 
actualitat
xarxes socials