facebooktwitterlinkedingoogle plus
españolinglésgallegocatalan
 
 

aviso legal

Titular: LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L.
Domicilio: RÚA NOVOA SANTOS, Nº 68, 1º, 15006 A CORUÑA
CIF: B 70023437
Teléfonos: 981 22 56 76 y 981 56 05 11
e-mail: info@licentiapatent.com
Nombres de dominio: licentiapatent.com e licentiapatent.es
Nombre comercial registrado OEPM nº 311078/8

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmase os destinatarios dos servizos ofertados nesta web e aos órganos competentes, que o sitio web aloxado nos dominios www.licentiapatent.com e www.licentiapatent.es é titularidade de LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. con C.I.F. B 70023437, domicilio en Rúa Novoa Santos, nº 68, 1º, 15006 A Coruña. TELÉFONO: 981225676; correo electrónico: administrador@licentiapatent.com. A sociedade consta inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña ao tomo 3027 do Arquivo, Sección Xeral, ao folio 164, folla C-37265, inscrición 1ª. Ostenta a súa actual denominación en virtude de acordo adoptado en xunta xeral universal do 4 de setembro de 2013, e inscrito no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, folio 174 volto, tomo 72 dá Sección Xeral de Sociedades, folla SC-37.265, inscrición 11ª.

LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. é un despacho profesional inscrito no Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Industrial.
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. comunica que:

1. Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades deste sitio web, tales datos serán incluídos nun ficheiro titularidade de LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. coa única finalidade de xestionar os datos dos usuarios para os efectos de manter a relación profesional e posibilitar eventuais comunicacións. Igualmente, LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. poderá tratar os datos para realizar envíos publicitarios e de información comercial, por diferentes medios inclusive os electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos.

 2. Para o envío de newsletters e comunicacións análogas, LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. utiliza tanto os datos obtidos a través do sitio web, coma outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.

 3. Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario achegar, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, noutro caso LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. non poderá aceptar e xestionar o cumprimento de relación establecida.

 4. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia "Protección de Datos" a Rúa Novoa Santos, nº 68, 1º, 15006 A Coruña.

 5. No momento que se acheguen datos, poderase manifestar o desexo de non recibir comunicacións comerciais electrónicas por parte de LICENTIA PATENTES & MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. Se non se desexa recibir comunicacións comerciais electrónicas, no futuro, poderase manifestar tal desexo a través da dirección de postal xa indicada.

 OBXECTO
O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

 O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

 RESPONSABILIDADE
O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a este.

 O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

 Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios Web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios Web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non faise responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina Web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art.º 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, para colaborar de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

 Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina Web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
O prestador encóntrase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art.º 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se encontran debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

 Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

 Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte destes.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: info@licentiapatent.com.

 LEI APLICABLE E XURISDICIÓN
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

 
actualidade