facebooktwitterlinkedingoogle plus
españolinglésgallegocatalan
 
 
empresa

os nosos servizos

LICENTIA PATENTES E MARCAS, estamos especializados en:

 • Auditoría de marcas: análise de estado destas, servizos e produtos cubertos, estudo de necesidades non cubertas, optimización de rexistros (evitando posibles duplicidades), control de prazos de vencemento e outros.
 • Resolución de consultas xurídicas e de procedemento.
 • Buscas e informes de factibilidade de rexistro de marcas a nivel mundial.
 • Rexistro de marcas en todos os ámbitos (nacional, da Unión Europea e internacional, incluído o rexistro nacional en calquera países).
 • Vixilancia dos rexistros de marca (nacionais, da Unión Europea e internacionais), mediante o exame dos diferentes boletíns e gacetas, analizando parecidos e identidades.
 • Formulación de alegacións e oposicións ante os organismos correspondentes.
 • Formulación e intervención en recursos ordinarios en vía administrativa.
 • Preparación e presentación de solicitudes de subvencións oficiais en materia de rexistro de marcas.
 • Protección intelectual.
 • Patentes e modelos de utilidade.
 • Deseños industriais.
 • Asesoramiento, dirección e asistencia letrada en procesos xudiciais ou de arbitraje, en materia de propiedade industrial e intelectual.

LICENTIA SERVIZOS XURÍDICOS, estamos especializados en:

 • Materia de contrato de seguros, tanto na defensa da compañía aseguradora como do asegurado.
 • Procedementos de disolución de cousa común, extinción de condominio, división xudicial de patrimonios.
 • Incumprimentos contractuais. Resolución ou execución de contrato e reclamación de danos e prexuízos.
 • Arrendamentos urbanos e rústicos: resolución de todos os conflitos que os mesmos poidan suscitar.
 • Divorcios, separacións, modificacións de medidas así como calquera cuestión xurídica que poida xurdir das crises familiares.
 • Herdanzas: particións de herdanza, impugnación testamentos, etc.
 • Contratos: redacción e análise de todo tipo de contratos.
 • Procesos sobre autorización xudicial de venda.
 • Reclamacións de cantidade.
 • Reclamación de Responsabilidade Civil por danos e prexuízos derivados de Accidentes e Neglixencias.
 • Continuación do tracto sucesivo, e de inmatriculación de leiras.
 • Nulidade de Contratos ou Pactos.
 • Sobre accións da Lei de Propiedade Horizontal.
 • Condicións xerais da contratación.
 • Reclamacións hipotecarias para a defensa dos entidades bancarias en caso de falta de pagamento.
 • Reclamacións de consumidores para a defensa destes en suposto de vulneración dos seus dereitos (cláusulas adoito, abuso da empresa, etc.).
 • Asesoramento, dirección e asistencia letrada en procesos xudiciais ou de arbitraxe.
 • Dirección e asistencia letrada en procedementos administrativos en defensa dos intereses do administrado.
 • Asesoramento e apoio ás Administracións Publicas en procedementos administrativos, expedientes de responsabilidade patrimonial
 • Accidentes laborais.
 • Defectos no proceso construtivo e a responsabilidade decenal.
 
actualidade